ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
Doradca ADR

NOWOŚCI:

Liczne zmiany zostały wprowadzone w przepisach ADR w 2011 r. Najważniejsze zmiany są świetnie omówione tu: Zmiany - Umowa ADR 2011-2013

Instrukcje pisemne dla kierowcy, obecnie zwane "Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu", mogą Państwo ściągnąć za darmo tu: Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu. Na tej stronie znajdziecie Państwo również instrukcje w językach europejskich.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem UMOWY ADR 2011-2013, jest ono dostępne tu: Umowa ADR 2011-2013  

W sprawie zakupu nalepek ostrzegawczych polecamy: Oznaczenia ADR

NALEPKI ADR - 2011 r.


Nalepka ryba i drzewo 2011 r.       Nalepka LQ 2011 r.             Nalepka LTD QTY       Oznaczenia ADR       Umowa ADR 2011-2013   
Nowy wzór od 2011 r. Nowa nalepka LQ Nalepka LTD QTY Oznaczenia ADR Umowa ADR 2011-2013
Co oznacza ADR?

Polski:   Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Francuski:   l'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Angielski:  The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego). Najnowsza wersja ADR pochodzi z 01.01.2007 r.

„Towary niebezpieczne” oznacza takie materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy - jest zabroniony albo dopuszczony pod pewnymi warunkami ustalonymi w przepisach ADR.

Jak sprawdzić czy dana substancja/preparat/materiał/przedmiot jest towarem niebezpiecznym według przepisów Umowy ADR?
Wszelkie informacje dotyczące klasyfikacji substancji według przepisów ADR są zawarte w punkcie 14 karty charakterystyki danego towaru. Jeśli jest podany numer UN (numer rozpoznawczy materiału) to towar jest sklasyfikowany jako niebezpieczny podlega w zakresie załadunku, rozładunku, przewozu pod przepisami ADR. Skontaktuj się ze swoim doradcą ADR aby uzyskać informacje odnośnie dokładnych warunków przewozu towaru albo kliknij tu: Doradca ADR

Kogo dotyczą przepisy ADR? Kto musi wyznaczyć doradcę ADR?

Obowiązek wyznaczenia doradcy jest obowiązkiem prawny nałożonym na przedsiębiorcę. Uregulowanie to znajduje się w artykule art.21.1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz w przepisie 1.8.3 Umowy ADR.

Szukasz doradcę ADR? Kliknij tu: Doradca ADR
„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.” – Umowa ADR, przepis 1.8.3

Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych." Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002 r. (Dz. U. nr 199, 28.11.2002r., poz.1671) – art.21.1

Brak wyznaczenia doradcy ADR grozi otrzymaniem kary ADR w wysokości 5 000 zł.

Szukasz nalepki ADR, instrukcje pisemne dla kierowcy lub informacje na temat szkoleń ADR? Polecamy:
Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2013, logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.
statystyka